موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
مقالات چاپ شده
جستجوی پیشرفته
Nanolipodendrosome-loaded glatiramer acetate and myogenic differentiation 1 as augmentation therapeutic strategy approaches in muscular dystrophy
مشاهده مقاله
Designing an Intelligent Feedback - based Medical Diagnosing and Treatment System
مشاهده مقاله
Comparison of two methods to identify English alphabets and numbers using image processing
مشاهده مقاله
Analysis methods of the quality requirements in the software architecture
مشاهده مقاله
An Overview of Index Compression in Information Retrieval
مشاهده مقاله
رتبه بندی ویژگی های سیستم مکانیزه نگهداری و تعمیرات(CMMS )با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی : منطقه پنج عملیات انتقال گاز استان فارس )
مشاهده مقاله
مقایسه ویروسهای بیولوژیک با ویروسهای کامپیوتری باتکیه برحیات مصنوعی
مشاهده مقاله
مقایسه هزینه های ورزشی و درمانی خانوارهای فعال و غیرفعال شهرستان شیراز برحسب ویژگیهای جمعیت شناختی
مشاهده مقاله
مقایسه سیستم ایمنی طبیعی با سیستم ایمنی مصنوعی با تکیه برحیات مصنوعی
مشاهده مقاله

اولین قبلی
1 2 3 4 5
بعدی آخرین