موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
کارگاه آداب معاشرت

 •  

  عنوان کارگاه اموزشی
  اموزش مها رتهای ارتباطی
  روشهای مختلف ایجاد ارتباط موثر
  فراهم کردن شرایط درک خود ودیگران
  اداب معاشرت به زبان ادمیزاد
  وارد شدن به گفتگوی مودبانه
  درک هنر دوستی ها وروابط

  1397/01/22-09:15:26