نماد اعتماد الکترونیک

موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
جداول شهریه

جدول شهریه سال تحصیلی99-98

شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی
شهریه دروس عملی و آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته
شهریه متغیر برای هر واحد درسی(ریال)
شهریه ثابت هر نیمسال(ریال)
گروه آموزشی
عنوان دانشگاه
اصلی و تخصصی(نظری)
پایه (نظری)
عمومی
1,000,650
360,150
439,950
360,150
5900000
مهندسی
آپادانا
1,144,600
342,200
434,240
413,000
5000000
علوم انسانی
آپادانا
1,000,650
360,150
439,950
360,150
5000000
سایرگروه ها
آپادانا


شهریه هر واحد پایان نامه(ریال)
شهریه متغییر(ریال)
شهریه ثابت هر نیمسال(ریال)
گروه آموزشی
عنوان دانشگاه
آزمایشگاهی و کارگاهی
نظری
عملی
نظری
5,509,650
4,416,000
8,900,000
تحصیلات تکمیلی
آپادانا

جدول شهریه سال تحصیلی98-97

 • شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی شهریه دروس عملی و آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته شهریه متغیر برای هر واحد درسی(ریال) شهریه ثابت هر نیمسال(ریال) گروه آموزشی عنوان دانشگاه
  اصلی و تخصصی (نظری) پایه (نظری) عمومی
  953000 343000 419000 343000 229000 5210000 مهندسی آپادانا
  970000 290000 368000 350000 233000 4410000 علوم انسانی آپادانا
  953000 343000 419000 343000 229000 4465000 سایر گروه ها آپادانا
 • شهریه هر واحد پایان نامه(ریال) شهریه متغییر(ریال) شهریه ثابت هر نیمسال(ریال) گروه آموزشی عنوان دانشگاه
  آزمایشگاهی و کارگاهی نظری عملی نظری
  4791000 3840000 2154000 1436000 7680000 تحصیلات تکمیلی آپادانا