موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
معرفی اعضا - معاونت فرهنگی
قاسم کشاورزی
تلفن داخلی: 119-36987-071
پست الکترونیک:
امین محمودزاده
تلفن داخلی: 206-36987-071
پست الکترونیک: