موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
معرفی اعضا - معاونت مالی
رامین ابراهیمی
تلفن داخلی: 112-36987-071
پست الکترونیک:
زهرا مبارکی
تلفن داخلی: 112-36987-071
پست الکترونیک: