موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
معرفی اعضا - معاونت پژوهشی
دکتر محمد محسن مشکسار
معاونت پژوهشی
تلفن داخلی: 071-36987-188
پست الکترونیک:
عباس ثابت
مدیر پژوهشی
تلفن داخلی: 071-36987-188
پست الکترونیک: