موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
منصور طاهری انارکی
منصور طاهری انارکی
مرتبه علمی : استاد
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : دکتری