موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
محمود جلالی
محمود جلالی
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : مهندسی برق
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد