موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
مجید آذرخش
مجید آذرخش
مرتبه علمی : استاد
رشته تحصیلی : علوم کامپیوتر
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی