موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
عدم تشکیل کلاس آمار مهندسی
  • قابل توجه دانشجویان محترم

    احتراما به اطلاع می رساند کلاس آمار مهندسی سرکار خانم افتخار روز چهارشنبه97/2/19 تشکیل نمی شود.

    1397/02/18-12:04:00