موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
عدم برگزاری کلاسهای دکتر تبادار در تاریخ 1397/2/20
  • به اطلاع می رساند کلیه کلاسهای آقای دکتر تبادار در تاریخ پنج شنبه 1397/2/20 برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

    1397/02/20-09:27:15