موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
کلاس جبرانی تعدیل و سرشکنی مورخ 1397/02/28
  • قابل توجه دانشجویان محترم. کلاس جبرانی تعدیل و سرشکنی جناب آقای پایدار جهرمی جمعه مورخ 1397/02/28 در ساختمان فرهنگ شهر برگزار می گردد.

    1397/02/23-13:06:09