موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
امتحان میان ترم تعدیل و سرشکنی
  • قابل توجه دانشجویان محترم. امتحان میان ترم تعدیل و سرشکنی جنای آقای پایدار جهرمی یکشنبه مورخ 1397/02/30 در ساختمان فرهنگ شهر سالن اجتماعات برگزار می گردد.

    1397/02/23-13:12:06