موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
عدم برگزاری کلیه کلاس های جناب آقای دکتر سپاسدار
  • قابل توجه دانشجویان محترم شهرسازی. کلیه کلاس های جناب آقای دکتر سپاسدار پنجشنبه مورخ 1397/02/27 برگزار نمی گردد. لذا کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

    1397/02/26-12:18:48