موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
جبرانی در فارسی آقای چیزفهم
  • قابل توجه دانشجویان محترم. کلاس جبرانی فارسی با جناب آقای چیزفهم جمعه مورخ 1397/02/28 ساعت 8:00 الی 11:00 و ساعت 11:00 الی 14:00 در ساختمان فرهنگ شهر برگزار خواهد شد.

    1397/02/26-13:39:15