موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
کلاس جبرانی مدل های کمی
  • قابل توجه دانشجویان محترم. کلاس جبرانی مدل های کمی جناب آقای روستا یکشنبه مورخ 1397/02/30 در کلاس 1501 در ساختمان فرهنگ شهر برگزار می گردد.

    1397/02/27-12:46:11