موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
عدم برگزاری کلیه کلاس های سرکار خانم رمضان پور
  • قابل توجه دانشجویان محترم . کلیه کلاس های سرکار خانم رمضان پور یکشنبه مورخ 1397/02/30 برگزار نمی گردد. لذا کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

    1397/02/30-14:25:46