موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
امتحان میان ترم ژئودزی ۱
  • قابل توجه دانشجویان محترم. امتحان میان ترم ژئودزی ۱ با آقای دکتر پایدار جهرمی جمعه مورخ 1397/03/04 در ساختمان فرهنگشهر برگزار می گردد.

    1397/02/30-19:02:37