موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
آزمایشگاه هیدرولیک دانشجویان کارشناسی پیوسته عمران
  • آندسته از دانشجویانی که در ترم جاری درس هیدرولیک و آزمایشگاه اخذ نموده اند، بایستی روز دوشنبه مورخ 1397/03/07 ساعت 13 الی 16 در دانشکده مهندسی شماره 2 (خیابان ملاصدرا) حضور یابند.

    1397/03/05-08:22:24