قابل توجه دانشجویان محترم طراحی پارچه و لباس (مقطع کارشناسی ارشد)
  • بدینوسیله به اطلاع می رساند که تحویل کار درس سبک شناسی سرکار خانم دکتر الهی 1397/04/17 ساعت 10:30 و امتحان درس مذکور 1397/04/23 ساعت 8:00 در ساختمان معلم برگزار خواهد گردید.

    1397/04/09-13:24:17