موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
قابل توجه دانشجویان محترم گروه ارتباط تصویری
  • احترماً به استحضارمی رساند آن دسته از دانشجویانی که فرم آمادگی دفاع راتحویل داده اند در تاریخ ۱۹ و ۲۰ تیرماه می بایست دفاع نهایی خود راارائه نمایند.خاطرنشان می سازد جهت رویت تاریخ دقیق دفاع روزشنبه مورخ ۱۶ تیرماه ۹۷ به سایت  موسسه مراجعه نمایند.

    1397/04/13-16:52:04