موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
قابل توجه دانشجویان محترم گروه شهرسازی
  • تاریخ تحویل پروژه ی پایان نامه دانشجویان رشته  شهرسازی 20تیرماه ساعت 10:00 الی 12:00 واقع درساختمان معلم می باشد.
    «لطفا پرینت پروژه بدون صحافی،به همراه فرم دفاع و امضای استاد راهنما را در  تاریخ مزبور به همراه داشته باشید».

    1397/04/13-16:53:45