موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نقشه برداری که درس کارورزی اخذ نموده اند:
  • جلسه توجیهی اردوی کارورزی روز سه شنبه مورخ 1397/04/19 ساعت 8 صبح در محل ساختمان فرهنگ شهر برگزار خواهد شد. حضور کلیه دانشجویان الزامی می باشد.

    1397/04/16-12:07:58