موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
تاریخ دفاع دانشجویان ارتباط تصویری و نقاشی
 • به اطلاع اساتید و دانشجویان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته نقاشی و ارتباط تصویری می رساند برنامه دفاع های نیمسال دوم 97-96 به شرح زیر است:

  جدول زمانبندی دفاعیه های تیرماه 97 (به همراه داشتن فرم نمره پروژه الزامی می باشد.)

  *تاریخ و ساعت دفاعیه به هیچ عنوان قابل تغییر نمی باشد*

  استاد راهنما رشته روز و ساعت محل
  حسین قاسم خانی-اسلمی نقاشی (کلیه دانشجویان) سه شنبه 97/04/19 ساعت 11-9 ساختمان فرهنگ شهر کلاس 1304
  قاسم خانی ارتباط تصویری (کلیه دانشجویان) سه شنبه 97/04/19 ساعت 14-11 ساختمان فرهنگ شهر کلاس 1304
  نادری ارتباط تصویری (کلیه دانشجویان) سه شنبه 97/04/19 ساعت 14-11 ساختمان فرهنگ شهر کلاس 1304
  احسنت ارتباط تصویری(کلیه دانشجویان) سه شنبه 97/04/19 ساعت 17-14 ساختمان فرهنگ شهر کلاس 1304
  اکبرپور ارتباط تصویری(کلیه دانشجویان) سه شنبه 97/04/19 ساعت 17-14 ساختمان فرهنگ شهر کلاس 1304
  اسدی ارتباط تصویری(کلیه دانشجویان) سه شنبه 97/04/19 ساعت 17-14 ساختمان فرهنگ شهر کلاس 1304
  مروی-مرادی ارتباط تصویری(کلیه دانشجویان) سه شنبه 97/04/19 ساعت 17-14 ساختمان فرهنگ شهر کلاس 1304
  خسروانی ارتباط تصویری(کلیه دانشجویان) چهارشنبه 97/04/20 ساعت 12-9 ساختمان فرهنگ شهر سالن اجتماعات
  تابنده ارتباط تصویری(کلیه دانشجویان) چهارشنبه 97/04/20 ساعت 12-9 ساختمان فرهنگ شهر سالن اجتماعات
  نجفی ارتباط تصویری(کلیه دانشجویان) چهارشنبه 97/04/20 ساعت 12-9 ساختمان فرهنگ شهر سالن اجتماعات
         

   

  1397/04/17-10:44:31