برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم معماری زاده
  • جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم معماری زاده، دانش آموخته رشته مهندسی معماری- معماری در تاریخ 1397/4/16 در محل سالن کنفرانس و با حضور هیات داوران برگزار شد.

     عنوان پایان نامه ایشان، طراحی مرکز پژوهش و نمایش هنرهای بومی فارس با رویکرد تعامل گروههای مختلف اجتماعی می باشد. هیات داوران پس از بحث و بررسی پایان نامه ایشان را با درجه بسیارخوب به تصویب رساندند.

    1397/04/18-19:18:19