موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
عدم برگزاری کلاس زبان خارجی استاد منصوری زاده
  • قابل توجه دانشجویان محترم:

    کلاس زبان خارجی روز شنبه مورخ 1397/04/30 با خانم دکتر منصوری زاده برگزار نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقباً اعلام خواهد شد.

    1397/04/30-07:59:13