موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
قابل توجه دانشجویان مهندسی عمران:
  • احتراماً به اطلاع می رساند، جناب آقای مهندس باستانی روز شنبه مورخ 1397/04/30 از ساعت 10:30 الی 12 در ساختمان مدیریت (ایمان شمالی) حضور خواهند داشت.

    1397/04/30-10:24:09