موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
آیین نامه مطالعات طرح نهایی رشته معماری
 • آیین نامه مطالعات طرح نهایی  کارشناسی معماری


  دستورالعمل و آئین نامه
  )راهنمای تدوین و نگارش(
  کارشناسی معماری
  1
  دستورالعمل و آییننامه تنظیم مطالعات طرح نهایی
  بسمه تعالی
  این آییننامه راهنمایی است به منظور ایجاد هماهنگی و تسهیل در تدوین و تنظیم بخش مطالعات
  درس طرح نهایی دانشجویان کارشناسی )پیوسته و ناپیوسته( معماری موسسه آموزش عالی آپادانا )غیر
  انتفاعی( که شامل 3 بخش، 2 فصل، 41 ماده و 1 تبصره است و در 22 صفحه تنظیم گردیده است. رعایت
  تمام مفاد این آییننامه و تمامی ضوابط آن بویژه ضوابط مربوط به ترکیب ظاهری و شیوه ارجاع نویسی
  الزامی بوده و بخشی از ارزشیابی پروژه طرح نهایی محسوب خواهد شد.
  بخش اول: قوانین و مقررات آموزشی
  ماده) 1(: تدوین مطالعات و طراحی طرح نهایی آخرین بخش دوره کارشناسی )پیوسته / ناپیوسته( معماری
  است که طی آن دانشجو موظف است در یکی از موضوعات مرتبط با رشته تحصیلی خود زیر نظر استاد)ان(
  راهنما، تحقیق، پژوهش و سرانجام طراحی نماید.
  شورای بررسی موضوع طرح « ماده) 2(: استاد)ان( راهنما با پیشنهاد دانشجو و موافقت استاد)ان( و تائید
  تعیین میشوند. » نهایی
  ماده) 3(: دانشجو موظف است در بازه زمانی مشخص شده از سوی آموزش موسسه نسبت به تهیه و تنظیم
  اقدام نماید. بدیهی است موضوع طرح نهایی پس از تائید نهایی توسط » فرم پیشنهاد موضوع طرح نهایی «
  قطعیت خواهد یافت. » شورای بررسی موضوع طرح نهایی «
  تبصره 1 : هرگونه تغییر در موضوع طرح نهایی پس از تصویب نهایی آن مجاز نبوده و موارد خاص صرفاً با
  معاونت « و » شورای بررسی موضوع طرح نهایی « پیشنهاد دانشجو و تائید استاد راهنمای مربوطه و موافقت
  امکانپذیر خواهد بود. » آموزشی موسسه
  در موعد مقرر متوجه دانشجو بوده و » فرم پیشنهاد موضوع طرح نهایی « تبصره 2 : تبعات ناشی از عدم ارائه
  مطابق ضوابط و مقررات آموزشی با ایشان رفتار خواهد شد.
  ماده) 4(: دانشجو پس از انتخاب درس طرح نهایی تا زمان ارائه آن در مهلت مجاز تحصیلی موظف است بر
  اساس تقویم آموزشی موسسه در نیمسالهای بعد نیز نسبت به ثبت نام واحد مذکور اقدام نماید. نمره طرح
  نهایی در آخرین نمیسال تحصیلی، وارد کارنامه دانشجو میشود و در میانگین نمرات او تاثیر داده خواهد
  شد.
  ماده) 5(: طرح نهایی در 5 درجه ارزشیابی و به هر درجهای نمرهای تعلق خواهد گرفت. میزان نمره و
  درجه آن به شرح زیر است:
  موسسه آموزش عالی آپادانا
  2
  دستورالعمل و آییننامه تنظیم مطالعات طرح نهایی

  از نمره 11 تا 22 : عالی
  11 : بسیار خوب / از نمره 11 تا 99
  15 : خوب / از نمره 14 تا 99
  13 : قابل قبول / از نمره 12 تا 99
  نمره کمتر از 12 : غیرقابل قبول
  ماده) 1(: دانشجو موظف است قبل از ارائه طرح نهایی خود فرمهای لازم را از آموزش موسسه اخذ نموده و
  هماهنگیهای مقتضی را جهت ارائه به عمل آورد.
  ماده) 1(: تمامی حقوق مادی و معنوی این پایاننامه تحصیلی متعلق به موسسه آموزش عالی آپادانا است
  و هر گونه نقل مطالب با ذکر نام موسسه، نام استاد راهنما و دانشجو بلامانع است. دانشجویان در صورتی
  میتوانند نسبت به چاپ مقالۀ مستخرج ازپایاننامۀ خود اقدام کنند که مقاله مورد تأیید استاد راهنما قرار
  گرفته باشد. همچنین به هنگام چاپ مقاله ذکر نام استاد راهنما ضروری است. عدم رعایت موارد فوق
  موجب پیگرد قانونی است.
  ماده) 1(: در سایر موارد آموزشی که در این آییننامه به آنها اشاره نگردیده است مطابق ضوابط آموزشی
  موسسه اقدام خواهد شد.
  بخش دوم: راهنمای تدوین و نگارش مطالعات طرح نهایی
  هدف از طرح نهایی )پروژه( احراز تواناییهای دانشجو در جهت پیشبرد یک طراحی معماری جامع
  از مرحله ایدهپردازی تا تهیه دقیق طرحهای معماری و جزئیات اجرایی به نحوی است که حاصل نهایی واجد
  وحدت و انسجام کافی در تالیف ابعاد و عوامل گوناگون موثر در طراحی و اجرا باشد. لذا طرح نهایی شامل دو
  بخش اصلی است:
  )4 بخش مطالعاتی
  )2 بخش طراحی و مدارک لازم تصویری و تهیه نقشه های اجرایی و فنی مناسب.
  فصل 1: تنظیم مطالب و شیوه تدوین مطالعات
  تنظیم مطالب بخش مطالعات طرح نهایی به ترتیب به شرح زیر است:
  الف(صفحات مقدماتی
  )4 صفحه زیر جلد )به نمونه پیوستی در بخش نمونههای همین آییننامه رجوع کنید(.
  )2 صفحه سفید
  )3 صفحه بسم الله
  موسسه آموزش عالی آپادانا
  3
  دستورالعمل و آییننامه تنظیم مطالعات طرح نهایی

  )1 صفحه تقدیم )در این صفحه دانشجو میتواند حاصل کار خود را به فرد یا افرادی تقدیم نماید. وجود این صفحه
  اختیاری است(.
  )5 صفحه سپاسگزاری )در این صفحه دانشجو از فرد یا افرادی که در پیشبرد مطالعات و طرح وی موثر بودهاند
  قدردانی مینماید. وجود این صفحه اختیاری است(.
  )1 صفحه چکیده )این صفحه حاوی چکیده فارسی و بیانگر هدف، روش و نتایج به دست آمده و نتیجه کلی از پژوهش/
  طراحی و سایر مطالب طرح نهایی است که حداکثر در یک صفحه و مطابق نمونه پیوستی در بخش نمونههای همین
  آییننامه تکمیل و تنظیم میگردد(.
  )1 صفحه فهرست مطالب )به نمونه پیوستی در بخش نمونههای همین آییننامه رجوع کنید(.
  )1 صفحه فهرست جداول )به نمونه پیوستی در بخش نمونههای همین آییننامه رجوع کنید(.
  )9 صفحه فهرست شکلها و تصویرها )به نمونه پیوستی در بخش نمونههای همین آییننامه رجوع کنید(.
  )12 صفحه فهرست نقشهها
  ب(متن اصلی
  متن اصلی پیکره اصلی مطالعات طرح نهایی را تشکیل میدهد و به طور کلی دارای فصلهایی با عناوین زیر
  است:
  )1 فصل اول: مقدمه )تعاریف و مفاهیم(
  این فصل به ارائه مقدمات لازم و ضروری جهت آشنایی مخاطبان و خوانندگان با موضوع طراحی و
  همچنین بیان مفاهیم پایه و ارائه تعاریف کلی از موضوع طرح اختصاص دارد. در انتهایی این فصل
  لازم است نویسنده، مخاطبان را به درک مشترکی از واژهها و مفاهیم مورد استفاده در سایر بخشهای
  مطالعات برساند.
  )2 فصل دوم: مبانی و مطالعات مربوط به موضوع طرح
  این فصل به ارائه تصویری تفصیلی از موضوع طراحی میپردازد. شناخت تاریخچه، روند تکامل و
  ابعاد گوناگون موضوع و همچنین ویژگیها، خصوصیات و سایر مشخصات موضوع طراحی از جمله این
  موارد است. باید توجه داشت که مطالب این فصل با تشریح کامل و در کمال اختصار و متناسب با نیاز
  تبیین میشود.
  )3 فصل سوم: بررسی نمونههای موردی
  نمونههای موردی ) Case Study ( به عنوان یکی از فصول اصلی مطالعات طرح نهایی است که در آن
  به معرفی و تشریح نمونههای مشابه با موضوع طراحی پرداخته میشود. تعداد نمونهها بسته به موضوع
  طراحی متفاوت است. با این حال توصیه میشود حداقل به 3 نمونه موردی پرداخته شود.
  موسسه آموزش عالی آپادانا
  4
  دستورالعمل و آییننامه تنظیم مطالعات طرح نهایی

  )4 فصل چهارم: مکانطراحی و شناخت بستر طراحی
  این فصل به معرفی مکان طراحی )ویژگیهای اقلیمی و آب و هوایی، شیب، دسترسی، دید،
  همجواری و ... ( و همچین شناخت و تحلیل آن اختصاص دارد. در بررسی بستر طراحی از نقشهها و
  تصاویر کمک گرفته میشود.
  )5 فصل پنجم: برنامهریزی فیزیکی و روند شکلگیری طرح
  این فصل به ارائه برنامهریزی فیزیکی به صوت جداول متعدد و متناسب با عرصهبندیهای طراحی و
  همچنین مطالعات پیشین در فصول 2 تا 1 میپردازد. علاوه بر این مراحل شکلگیری طرح شامل
  ایدههای اولیه و مبانی طراحی به اختصار تشریح خواهند شد. توجیه سیستم سازهای و تاسیساتی
  بخش دیگری از این فصل است. در پایان همین فصل اسناد معماری و تصویری طرح نهایی و نقشه
  های اجرایی و فنی به شکل مناسب و در مقیاس متناسب قرار خواهد گرفت.
  )1 فهرست منابع و ماخذ
  این بخش به معرفی تمامی منابع و ماخذ مورد استفاده در تدوین مطالعات فصول مختلف مطالعات
  و در دو بخش منابع فارسی و منابع انگلیسی میپردازد. ) جهت اطلاع از ضوابط مربوط به ارجاع
  نویسی به بخش مربوطه در همین آییننامه مراجعه نمائید(.
  ماده) 1(: تعداد هریک از فصول فوق به شرح زیر است:
  ردیف
  نام فصل تعداد صفحات
  4
  فصل اول: مقدمه )تعاریف و مفاهیم(
  - 45 42
  2
  فصل دوم: مبانی و مطالعات مربوط به موضوع طرح
  - 02 12
  3
  فصل سوم: بررسی نمونههای موردی
  - 22 45
  1
  فصل چهارم: مکان طراحی و شناخت بستر طراحی
  - 22 45
  5
  فصل پنجم: برنامهریزی فیزیکی و روند شکلگیری طرح
  - 25 45
  0
  فهرست منابع و ماخذ
  - 42 5
  جمع کل
  - 152 122
  ج(شیوه ارجاع نویسی
  ارجاع نویسی در تمامی صفحات به شکل برونمتنی است و باید به صورت پانوشتهایی که در هر
  صفحه از نو شمارهگذاری میشوند انجام گیرد.
  )4 ارجاع به منابع در متن تحقیق )به صورت برونمتنی و به شکل پانوشتهای عددگذاری شده و
  در همان صفحه()منابع فارسی و لاتین مشابه است(:
   منابع مکتوب )کتاب، مقالات و نشریات(: نام خواندگی، عنوان کتاب یا مقاله، شماره صفحه
  مانند: بحرینی، مبانی طراحی شهری، ص 52
  Lawson, How Designer Think, p105
  موسسه آموزش عالی آپادانا
  5
  دستورالعمل و آییننامه تنظیم مطالعات طرح نهایی
   منابع اینترنتی:
  “Mural policy and Guidelines”, City of New Westminster Planning Department, 2224, [online] at Http://www.newwestcity.ca/cityhall/dev_services/publications/09guidlines/pdf/mural.pdf
  )2 در تهیه فهرست منابع باید تمام منابع به ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسندگان و مطابق
  نمونه زیر مرتب و شماره گذاری شوند. )جهت منابع لاتین فهرست جداگانهای تهیه گردد(:
   کتاب:
  نام خانوادگی، نام نویسنده)تاریخ چاپ(، عنوان کتاب، نام و نام خانوادگی مترجم )مترجمها(، نام ناشر، محل
  انتشار. مانند: بحرینی، حسین ) 4332 (، مبانی طراحی شهری ، دانشگاه تهران، تهران.
   مقاله:
  نام خانوادگی، نام نویسنده)تاریخ چاپ(، عنوان مقاله، عنوان نشریه، دوره، شماره، شماره صفحات.
  مانند:
  حجت، عیسی) 4334 (، حرفی از جنس زمان نگاهی نو به شیوههای آموزش معماری در ایران، فصلنامه هنرهای
  - . زیبا، ش 42 ، صص 52 53
  )3 پانوشتها: اصطلاحات، معادل واژهها، کلمات خارجی )غیر از اسامی علمی(، توضیحات و ... میباید به
  ترتیب در متن شمارهگذاری شوند و در پایین صفحه، تحت عنوان پانوشتها آورده شوند.
  )1 تصاویر و جداول: عنوان جداول در بالا و تصاویر در پایین آنها نوشته میشود. به منبع جداول یا تصاویر
  جمعآوری شده مطابق بخش 4و 2 همین قسمت ارجاع دهید.
  )5
  د(صفحات انتهایی

  صفحات انتهایی مطالعات به ترتیب شامل موارد زیر است:
  )4 صفحه چکیده به زبان انگلیسی )به نمونه پیوستی در بخش نمونههای همین آییننامه رجوع کنید(.
  )2 صفحه زیر جلد به زبان انگلیسی )به نمونه پیوستی در بخش نمونههای همین آییننامه رجوع کنید(.
  فصل 2: ترکیب ظاهری )امور فنی(
  ماده) 1(: تمامی مطالب بخش مطالعات طرح نهایی میبایست بر روی کاغذ A4 به صورت تایپ شده و یک
  رو پرینت و ارائه شود. هیچیک از صفحات دارای کادر نمیباشند.
  ماده) 2(: حاشیهگذاریهای صفحات برای تمامی صفحات به جز نقشهها به شرح زیر است:
  توجه: استفاده از حداقل 2 منبع مکتوب )فارسی یا لاتین( که از تاریخ نشر آن بیش از یک سال نگذشته باشد در تدوین
  مطالعات به منظور ارتقای سطح علمی و روزآمد بودن تحقیق الزامی است.
  موسسه آموزش عالی آپادانا
  6
  دستورالعمل و آییننامه تنظیم مطالعات طرح نهایی

  با » فهرست شکلها و تصاویر « تا انتهای صفحه » چکیده « ماده) 3(: شماره گذاری صفحات از صفحه
  ») فصل اول: مقدمه)تعاریف و مفاهیم « حروف فارسی )الف،ب،پ،ت،...( صورت میگیرد. صفحه شماره 4 از
  ادامه خواهد داشت. سایر صفحات ابتدایی و انتهایی فاقد شماره » فهرست منابع و ماخذ « آغاز و تا انتهای
  خواهند بود.
  ماده) 4(: اندازه و نوع قلم )فونت( تمامی متن از نوع نازنین و سایز 41 میباشد مگر در عناوین اصلی و
  فرعی، چکیده و نوشتههای روی جلد که مطابق بخش نمونههای همین آییننامه تنظیم میگردد.
  ماده) 5(: نحوه ارائه دفترچه مطالعات به صورت صحافی زرکوب )فارسی و لاتین( و رنگ آن مطابق مصوبه
  معاونت آموزشی موسسه سبز تیره می باشد.
  تبصره 1 : لازم است هر یک از دانشجویان از مطالعات خود 3 نسخه تهیه نمایند. یک نسخه مخصوص استاد راهنما،
  یک نسخه مخصوص کتابخانه موسسه و یک نسخه مخصوص دانشجو است.
  تبصره 2 : در صورت داشتن استاد راهنمای دوم و یا استاد مشاور برای هر نفر یک نسحه به تعداد نسخهها اضافه
  میگردد.
  بخش سوم: نمونهها
  در این بخش به ارائه نمونههایی از صفحات مطالعات به عنوان الگویی برای اجرا پرداخته میشود. شایان ذکر
  است اسامی و عناوین صرفاً جهت نمونه آورده شدهاند.
  این قسمت شامل موارد زیر است:
   نحوه تنطیم حاشیه صفحهها
   نحوه تنظیم زیرجلد به زبان فارسی
   صفحه سپاسگزاری )همچنین صفحه تقدیم(
   صفحه چکیده به زبان فارسی
   صفحه فهرست مطالب
   صفحه فهرست جدولها
   صفحه فهرست شکلها و تصویرها )همچنین فهرست نقشهها(
   نحوه تنظیم صفحههای متن اصلی
   نحوه تنظیم صفحههای عنوانهای اصلی و فرعی
   حاشیه از بالای کاغذ: 3 سانتیمتر
   حاشیه از پایین کاغذ: 3 سانتیمتر
   حاشیه از سمت چپ کاغذ: 3 سانتیمتر
   حاشیه از سمت راست کاغذ: 4 سانتیمتر
  موسسه آموزش عالی آپادانا
  7
  دستورالعمل و آییننامه تنظیم مطالعات طرح نهایی

   صفحه چکیده به زبان انگلیسی
   صفحه زیر جلد به زبان انگلیسی
   روی جلد به زبان فارسی
   پشت جلد به زبان انگلیسی
  بدیهی است جاهای خالی در نمونهها میبایست متناسب با موضوع طراحی و عنوان آن و بر اساس
  مشخصات فردی هر دانشجو تنظیم گردد.
  در تصاویر نمونه، محدوده قابل تایپ میباشد. هیچیک از صفحات متن اصلی دارای کادر » لبه کادر « توجه) 1(: منظور از
  نمیباشند.
  توجه) 2(: متن نهایی قبل از صحافی میبایست به رویت استاد راهنمای مربوطه رسیده و اصلاحات لازم در این خصوص
  انجام پذیرد.
  موسسه آموزش عالی آپادانا
  8
  دستورالعمل و آییننامه تنظیم مطالعات طرح نهایی

  موسسه آموزش عالی آپادانا
  9
  دستورالعمل و آییننامه تنظیم مطالعات طرح نهایی

  موسسه آموزش عالی آپادانا
  10
  دستورالعمل و آییننامه تنظیم مطالعات طرح نهایی

  موسسه آموزش عالی آپادانا
  11
  دستورالعمل و آییننامه تنظیم مطالعات طرح نهایی

  موسسه آموزش عالی آپادانا
  12
  دستورالعمل و آییننامه تنظیم مطالعات طرح نهایی

  موسسه آموزش عالی آپادانا
  13
  دستورالعمل و آییننامه تنظیم مطالعات طرح نهایی

  موسسه آموزش عالی آپادانا
  14
  دستورالعمل و آییننامه تنظیم مطالعات طرح نهایی

  موسسه آموزش عالی آپادانا
  15
  دستورالعمل و آییننامه تنظیم مطالعات طرح نهایی

  موسسه آموزش عالی آپادانا
  16
  دستورالعمل و آییننامه تنظیم مطالعات طرح نهایی

  موسسه آموزش عالی آپادانا
  17
  دستورالعمل و آییننامه تنظیم مطالعات طرح نهایی

  موسسه آموزش عالی آپادانا
  18
  دستورالعمل و آییننامه تنظیم مطالعات طرح نهایی

  موسسه آموزش عالی آپادانا
  19
  دستورالعمل و آییننامه تنظیم مطالعات طرح نهایی

  روی جلد به زبان فارسی به رنگ سبز تیره:
  موسسه آموزش عالی آپادانا )غیرانتفاعی(
  پایاننامه جهت دریافت درجه
  کارشناسی ناپیوسته معماری
  با عنوان
  مرکز هنرهای معاصر شیراز
  توسط
  رضا ابراهیمی
  استاد راهنما
  دکتر......................................
  تابستان 4331
  موسسه آموزش عالی آپادانا
  20
  دستورالعمل و آییننامه تنظیم مطالعات طرح نهایی

  پشت جلد به زبان انگلیسی به رنگ سبز تیره:
  APADANA
  HIGH EDUCATION INSTITUTE
  BACHELOR DEGREE IN ARCHITECTURE
  SHIRAZ CONTEMPORARY ART CENTER
  By
  REZA EBRAHIMI
  Supervised By
  ………………………………………
  ……………………………………..
  JULLY 2010

  1397/05/17-08:54:14