موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
قابل توجه دانشجویان مهندسی عمران که در نیمسال دوم 97- 1396 پروژه راهسازی اخذ نموده اند:
  • احتراماً به اطلاع می رساند تاریخ تحویل پروژه راهسازی دانشجویانی که در نیمسال دوم 97- 1396 درس مذبور را اخذ نموده اند، روز سه شنبه مورخ 1397/05/23 ساعت 11 صبح در محل ساختمان مدیریت (ایمان شمالی) می باشد. شایان ذکر است عدم حضور به موقع، به منزله صفر تلقی خواهد شد.

    1397/05/18-10:27:43