موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
قابل توجه دانشجویان مهندسی عمران که در نیمسال دوم 97- 1396 پروژه راهسازی اخذ نموده اند:
  • احتراماً به اطلاع می رساند تاریخ تحویل پروژه راهسازی دانشجویانی که در نیمسال دوم 97- 1396 درس مذبور را اخذ نموده اند و در زمان مقرر ارائه نداده اند، روز شنبه مورخ 1397/05/26 ساعت 13 در محل ساختمان مدیریت (ایمان شمالی) می باشد. شایان ذکر است تاریخ ذکر شده، به هیچ عنوان تمدید نشده و عدم ارائه به منزله صفر می باشد.

    1397/05/27-11:28:59