قابل توجه دانشجویان ارشد کلیه رشته ها:
  • قابل توجه دانشجویان ارشد کلیه رشته ها:

    به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که قصد دفاع از پروپوزال، پیش دفاع و دفاع نهایی دارند می رساند چنانچه متن و فرم های مربوطه را تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1397/06/07 به کارشناس تحصیلات تکمیلی ارائه نمایند، جلسه دفاع ایشان تا پایان شهریور ماه برگزار می گردد. در صورتی که به هر دلیل دانشجو موفق به تحویل مدارک ذکر شده تا تاریخ مذکور نشده باشد، می بایستی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1397/06/20 متن و فرم های مربوطه را به کارشناس تحصیلات تکمیلی تحویل نماید تا جلسه دفاع ایشان 15 مهر ماه برگزار گردد.

    عدم ارائه پایان نامه در تاریخ های مذکور برای ورودی های 95 منجر به تمدید پایان نامه برای نیمسال 971 خواهد شد. بدیعی است که عدم دفاع دانشجویان ورودی مهر 94 و قبل از آن منجر به اخراج آموزشی می گردد. شایان به ذکر است کلیه عواقب عدم مراجعه در بازه های زمانی ذکر شده بر عهده شخص دانشجو می باشد.

    1397/06/04-10:13:02