موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
عدم برگزار کلاس جناب آقای مهندس راستگو
  • بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان میرساند که کلیه کلاس های جناب آقای مهندس راستگو شنبه مورخ 1397/06/31 برگزار نمی گردد شایان به ذکر است جبرانی درس مذکور متعاقبا اعلام خواهد گردید.

    1397/06/31-12:49:10