موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
عدم برگزاری کلاس جناب آقای دکتر فیلی
  • بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند که کلاس تجزیه و تحلیل تصمیم گیری سه شنبه 1397/07/03 برگزار نمی گردد لازم به ذکر است جبرانی درس مزبور متعاقبا اعلام میگردد.

    1397/07/01-19:08:57