موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
عدم تشکیل کلاس ورزش 1 سرکار خانم موسوی
  • احتراماً، به اطلاع می رساند کلاس ورزش1 با سرکار خانم موسوی روز شنبه مورخ 1397/07/07 برگزار نمیگردد.

    1397/07/05-11:44:29