موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
عدم برگزاری کلاس جناب آقای دکتر سیه بازی
  • احتراما به استحضار میرساند که کلیه کلاس های جناب آقای دکتر سیه بازی دوشنبه مورخ 1397/07/08 و سه شنبه مورخ 1397/07/09 برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکر است جبرانی دروس مذکور متعاقبا اعلام خواهد گردید.

    1397/07/08-16:39:18