موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
عدم برگزاری کلاس جناب آقای دکتر فیلی
  • احتراما به استحضار میرساند که کلاس تحقیق در عملیات 1 و تحقیق در عملیات 2 پنجشنبه مورخ 1397/07/12 برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکر است جبرانی دروس مذکور متعاقبا اعلام خواهد گردید.

    1397/07/08-18:21:29