موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
عدم برگزاری کلاس جناب آقای دکتر فعال
  • بدینوسیله به اطلاع می رساند که کلاس مدیریت سیستم های اطلاعاتی جناب آقای دکتر فعال یکشنبه مورخ 1397/07/15 برگزار نمی گردد. لازم به ذکر است جبرانی درس مزبور متعاقباً اعلام خواهد گردید.

    1397/07/15-07:31:27