موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
عدم برگزاری کلاسهای دکتر تبادار
  • بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند که کلیه کلاس های جناب آقای دکتر تبادار دوشنبه مورخ 1397/07/16 برگزار نمی گردد لازم به ذکر است جبرانی درس مزبور متعاقبا اعلام خواهد گردید.

    1397/07/16-11:42:47