موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
عدم برگزاری کلاس جناب آقای دکتر سپاسدار
  • بدینوسیله به اطلاع می رساند که کلیه کلاس های جناب آقای دکتر سپاسدار پنجشنبه مورخ 1397/07/19 برگزار نمی گردد؛لازم به ذکر است جبرانی دروس مزبور متعاقبا اطلاع رسانی خواهد گردید.

    1397/07/19-09:13:51