موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
عدم برگزاری کلاس سرکار خانم محمودزاده
  • بدینوسیله به اطلاع می رساند که کلاس چاپ سیلک اسکرین سرکار خانم محمودزاده شنیه مورخ 1397/07/21 برگزار نمی گردد. لازم به ذکر است جبرانی درس مزبور متعاقبا اعلام خواهد گردید.

    1397/07/21-10:24:43