موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
عدم برگزاری کلیه کلاسهای سرکار خانم معصومه ده بزرگی
  • قابل توجه دانشجویان رشته حسابداری .کلیه کلاس های حانم معصومه ده بزرگی روز شنبه 1397/08/05 برگزار نمی گردد.

    کلاس های جبرانی متعاقبآ اعلام میگردد.

    1397/08/05-12:53:30