موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
عدم برگزاری کلاس های جناب آقای مهندس صالحی
  • بدینوسیله به اطلاع می رساند که کلیه کلاس های جناب آقای مهندس صالحی از تاریخ 1397/07/22 الی 1397/07/23 برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکر است جبرانی دروس مزبور متعاقبا اعلام خواهد گردید.

    1397/07/21-13:28:43