موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
عدم برگزاری کلاس جناب آقای دکتر قرمزیان
  • بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که کلاس اصول کامپایلر و مباحث ویژه جناب آقای دکتر قرمزیان دوشنبه مورخ 1397/07/23 برگزار نمی گردد؛شایان به ذکر است جبرانی دروس مزبور متعاقبا اطلاع رسانی خواهد گردید.

    1397/07/23-11:52:11