موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
عدم برگزاری کلاس جناب آقای مهندس عسکری
  • بدینوسیله به استحضار حضرتعالی میرساند که کلیه کلاس های جناب آقای مهندس عسکری سه شنبه مورخ 1397/07/24 برگزار نمی گردد. لازم به ذکر است جبرانی کلاس های مزبور متعاقبا اعلام خواهد گردید.

    1397/07/24-12:23:37