موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
قابل توجه دانشجویان مهندسی پزشکی
 • برنامه درس آناتومی در طول ترم تحصیلی در نیمسال اول 98-97

   

  به نام خدا

  برنامه درس آناتومی دانشجویان کارشناسی مهندسی پزشکی نیمسال اول 98-97 گروه 1 ساعت 18-16

  ایام هفته

  تاریخ

  ساعت

  عنوان درس

  سه شنبه

  10/7/97

  18-16

  Introduction & Terminology & Skeletal system

  سه شنبه

  17/7/97

  18-16

  Skeletal system  & Muscular system 1

  سه شنبه

  24/7/97

  18-16

  Muscular system 2

  سه شنبه

  1/8/97

  18-16

  Neck anatomy ( Pharynx / Larynx / Thyroid gland )

  سه شنبه

  15/8/97

  18-16

  Face / Mouth / Tongue

  سه شنبه

  22/8/97

  18-16

  Heart & Aorta

  سه شنبه

  29/8/97

  18-16

  Midterm Exam

  سه شنبه

  6/9/97

  18-16

  Lung & Pleura & Diaphragm

  سه شنبه

  13/9/97

  18-16

  Digestive system 1 ( Stomach / small & large intestine )

  سه شنبه

  20/9/97

  18-16

  Digestive system 2 ( Liver / Pancreas ) & Spleen

  سه شنبه

  27/9/97

  18-16

  Kidney

  سه شنبه

  4/10/97

  18-16

  Neuroanatomy 1 ( Spinal cord / medullae / pons )

  سه شنبه

  11/10/97

  18-16

  Neuroanatomy 2 ( Midbrain / Diencephalon / Cerebral hemisphere )  

  سه شنبه

  18/10/97

  18-16

  Neuroanatomy 3 ( Nerves & vessels )

  سه شنبه

  25/10/97

  18-16

  Introduction of kinesiology &  Joints & Ligaments

   

  مسئول درس: دکتر بردبار

  تاریخ آزمون میان ترم :  سه شنبه   29/8/97  ساعت 18-16            تا انتهای مبحث Aorta

  تاریخ آزمون پایان ترم:  طبق اعلام آموزش

  نحوه محاسبه نمره: 7 نمره میان ترم، 11 نمره پایان ترم، 2 نمره فعالیت کلاسی

  منبع: کلیه کتاب های آناتومی عمومی

  به نام خدا

  برنامه درس آناتومی دانشجویان کارشناسی مهندسی پزشکی نیمسال اول 98-97 گروه 2 ساعت 20-18

  ایام هفته

  تاریخ

  ساعت

  عنوان درس

  سه شنبه

  10/7/97

  20-18

  Introduction & Terminology & Skeletal system

  سه شنبه

  17/7/97

  20-18

  Skeletal system  & Muscular system 1

  سه شنبه

  24/7/97

  20-18

  Muscular system 2

  سه شنبه

  1/8/97

  20-18

  Neck anatomy ( Pharynx / Larynx / Thyroid gland )

  سه شنبه

  15/8/97

  20-18

  Face / Mouth / Tongue

  سه شنبه

  22/8/97

  20-18

  Heart & Aorta

  سه شنبه

  29/8/97

  18-16

  Midterm Exam

  سه شنبه

  6/9/97

  20-18

  Lung & Pleura & Diaphragm

  سه شنبه

  13/9/97

  20-18

  Digestive system 1 ( Stomach / small & large intestine )

  سه شنبه

  20/9/97

  20-18

  Digestive system 2 ( Liver / Pancreas ) & Spleen

  سه شنبه

  27/9/97

  20-18

  Kidney

  سه شنبه

  4/10/97

  20-18

  Neuroanatomy 1 ( Spinal cord / medullae / pons )

  سه شنبه

  11/10/97

  20-18

  Neuroanatomy 2 ( Midbrain / Diencephalon / Cerebral hemisphere )  

  سه شنبه

  18/10/97

  20-18

  Neuroanatomy 3 ( Nerves & vessels )

  سه شنبه

  25/10/97

  20-18

  Introduction of kinesiology &  Joints & Ligaments

   

  مسئول درس: دکتر بردبار

  تاریخ آزمون میان ترم :  سه شنبه   29/8/97  ساعت 18-16            تا انتهای مبحث Aorta

  تاریخ آزمون پایان ترم:  طبق اعلام آموزش

  نحوه محاسبه نمره: 7 نمره میان ترم، 11 نمره پایان ترم، 2 نمره فعالیت کلاسی

  منبع: کلیه کتاب های آناتومی عمومی

  1397/07/28-09:38:50