موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
عدم برگزاری کلاس آقای مهندس علی زاده
  • قابل توجه دانشجویان محترم کاردانی پیوسته کارهای عمومی ساختمان

    احتراماً به استحضار می رساند کلاس نقشه کشی ساختمان های بتنی با آقای مهندس علی زاده روز شنبه مورخ 1397/08/05 برگزار نمیگردد.قابل ذکر است جبرانی کلاس مزبور متعاقباً اعلام میگردد.

    1397/08/05-11:26:10