موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
عدم برگزاری کلاس آقای سعید اسماعیلی
  • قابل توجه دانشجویان محترم:

    کلاس اقتصاد خرد روز شنبه مورخ 1397/08/05 با آقای سعید اسماعیلی برگزار نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقباً اعلام خواهد شد.

    1397/08/05-13:04:03