موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
عدم برگزاری کلاس های آقای مهندس پایدارجهرمی
  • قابل توجه دانشجویان محترم نقشه برداری:

    کلیه کلاس های آقای مهندس پایدارجهرمی روز یکشنبه مورخ 1397/08/06 برگزار نمیگردد. قابل ذکر است جبرانی کلاس های مزبور متعاقباً اعلام می گردد.

    1397/08/06-08:41:31