موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
عدم برگزاری کلیه کلاس های روز چهارشنبه مورخ 1397/08/09 آقای مهندس باستانی
  • قابل توجه دانشجویان محترم:

    احتراماً به استحضار می رساند کلیه کلاس های آقای مهندس باستانی روز چهارشنبه مورخ 1397/08/09 برگزار نمیگردد. قابل ذکر است جبرانی کلاس های مزبور متعاقباً اعلام می گردد.

    1397/08/06-08:52:08