قابل توجه کلیه دانشجویان محترم(امتحان میانترم زبان خارجی)
 • بدینوسیله به اطلاع دانشجویان می رساند که امتحان میانترم زبان خارجه جمعه مورخ 1397/08/25 طبق برنامه  ارائه شده در جداول ذیل  در دو سانس 8:00 الی 10:00 و سانس 12:30 الی 14:00 برگزار خواهد گردید. لازم به ذکر است دانشجویان می بایست با توجه به برنامه زمانی تشکیل کلاس و استاد مربوطه در سانس امتحانی  مشخص گردیده شرکت نمایند.

  امتحان میانترم زبان عمومی 1397/08/25 ساعت 8:00 الی 10:00

  ردیف

  استاد

  برنامه زمانی تشکیل کلاس

  1

  سرکار خانم زهرا جوانمردی

  چهارشنبه 8:00 الی 11:00

  2

  سرکار خانم منصوری زاده

  دوشنبه 12:00 الی 15:00

  3

  سرکار خانم شفیعی سروستانی

  سه شنبه 11:00 الی 14:00

  4

  سرکار خانم فاطمه جوانمردی

  سه شنبه 8:00 الی 11:00

  5

  جناب آقای معزی

  دوشنبه 11:00 الی 14:00

  6

  سرکار خانم زهرا جوانمردی

  چهارشنبه 11:00 الی 14:00

  7

  سرکار خانم شفیعی سروستانی

  سه شنبه 14:00 الی 17:00

  8

  سرکار خانم منصوری زاده

  دوشنبه 15:00 الی 18:00

  9

  سرکار خانم سارا شفیعی

  سه شنبه 11:00 الی 14:00

   

  امتحان میانترم زبان عمومی  1397/08/25  ساعت 12:30 الی 14:00

  ردیف

  استاد

  برنامه زمانی تشکیل کلاس

  1

  سرکار خانم منصوری زاده

  یکشنبه 8:00 الی 11:00

  2

  سرکار خانم فاطمه جوانمردی

  یکشنبه 10:30 الی 13:00

  3

  جناب آقای معزی

  دوشنبه 8:00 الی 11:00

  4

  جناب آقای معزی

  چهارشنبه 8:00 الی 11:00

  5

  سرکار خانم منصوری زاده

  یکشنبه 11:00 الی 14:00

  6

  سرکار خانم فاطمه جوانمردی

  چهارشنبه 11:00 الی 14:00

  7

  سرکار خانم شفیعی سروستانی

  شنبه 11:00 الی 14:00

  8

  جناب آقای بدیعی

  شنبه 17:30 الی 20:00

  9

  سرکار خانم شهاب

  یکشنبه 08:00 الی 11:00

  10

  سرکار خانم فاطمه جوانمردی

  یکشنبه 14:00 الی 17:00

   
  1397/08/13-17:53:55